วันที่ 18 เม.ย. 2566 พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงแนวทางของกองทัพเรือในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2566 ว่า กองทัพเรือ มีแนวทางที่ชัดเจนที่เขียนไว้ในเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ปี 2549 และมติคณะรัฐมนตรีปี 2562 ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนสถานที่หาเสียงและเลือกตั้ง การจัดสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียง

ในส่วนการขอเข้ามาหาเสียงในหน่วยทหารสามารถทำได้ เพราะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพรรคการเมือง ซึ่ง กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญ กับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก โดยได้มีการออกแนวทางเพื่อ ให้การสนับสนุน ตลอดจนสร้างการรับรู้ ให้แก่กำลังพล ทั้งในเรื่องของสาระสำคัญของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน้าที่และการปฏิบัติตนในฐานะประชาชน และข้าราชการ

สำหรับในส่วนของแนวทางการพิจารณาสำหรับ การขอเข้าหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ในหน่วยของกองทัพเรือ นั้น ได้มีการสั่งการให้หน่วยต่างๆ ให้การสนับสนุน การขอเข้าหาเสียงของพรรคการเมือง ที่มีการขออนุญาตเข้ามา โดยเท่าเทียมกัน แบบรวมการครั้งเดียว พร้อมทั้งเชิญ กกต.ประจำพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการเข้ามาหาเสียงของพรรคการเมืองด้วยทุกครั้ง

การสนับสนุนพื้นที่ของหน่วยในการปราศรัยหาเสียง การปิดประกาศของผู้สมัคร จะคำนึงถึงความโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นกลาง โดยกำหนดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับดำเนินกิจกรรม อาทิ พื้นที่ตลาดหรือภัณฑุปกรณ์ภายในหน่วย หรือสถานที่ภายในหน่วยที่มีความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน กกต. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน จากนั้นให้หน่วยแจ้งไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด เพื่อประกาศให้ผู้สมัครแต่ละพรรคและผู้สมัครอิสระเข้ามาหาเสียงในวันเวลาเดียวกันคำพูดจาก เว็บสล็อต777

ทั้งนี้ พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำกำลังพลให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง พร้อมทั้งเปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจของตัวเอง และหากพบว่ากำลังพลนายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง หรือการดำเนินการในส่วนบุคคลที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามความยุติธรรม ก็มีอัตราโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าพบว่ามีความผิดจริง นอกเหนือจากนี้ หากพบว่าผิดจากระเบียบของกองทัพก็จะมีโทษทางวินัยของกองทัพตามไปด้วย

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือดำรงความเป็นกลางการเมือง ยึดหลักสามัคคี ไม่ขัดแย้ง เป็นทหารอาชีพ พร้อมทำงานและสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข