หลังข่าวเศร้าวงการสงฆ์ พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ป.ธ.9 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่12 เดือนเมษายน 2567 เวลา 00.38 น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69 นั้น พีพีทีวีขอเรียบเรียงประวัติของพระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) มาให้ทุกท่านได้อ่าน

พระพรหมวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ค. 2476 ที่บ้านตะตึงโถง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ บิดาและมารดาชื่อ นายเคล็มและนางแคน พิศลืม

ช่วงวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เมื่ออายุ 16 ปี เบนเข็มมุ่งสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บรรพชาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2492 ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2497 ที่พัทธสีมาวัดกลางสุรินทร์ มีพระประภากรคณาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นันโท) วัดกลางสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ญาณวิสุทฺโธ"

วุฒิการศึกษา

– แผนกนักธรรมบาลี

 • พ.ศ. 2497 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สถานศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดศาลาลอย สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2513 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สถานศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง

– แผนกสามัญ

 • พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 (ประเภทสมัครสอบ) กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
 • พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ 14 สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาสันสกฤต สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) สถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

งานปกครองกิจการคณะสงฆ์

 • พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ประเภทวัดราษฎร์ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ|พิศลืม)
 • พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และรักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2533
 • พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 4 เดือนตุลาคม 2535 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พระยศขณะนั้น) มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบพระบัญชาแต่งตั้ง
 • พ.ศ. 2539 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2556 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2558 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) ฝ่ายมหานิกาย

งานการศึกษา

 • พ.ศ. 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ธรรมสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 • พ.ศ. 2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ณ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2523 – 2539 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบหมายจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2524-2547 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2534 เป็นประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานการเผยแผ่

 • พ.ศ. 2508 เป็นพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2535 เป็นรองประธานกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน เป็นประธานจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉพาะส่วนของวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรไม่ต่ำกว่า 100 รูป และเยาวชนสตรีร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต่ำกว่า 150 คน
 • พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน เป็นประธานกลุ่มเผยแพร่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการ

 • พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย ขนาด 16 x 32 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 13,750,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศคำพูดจาก JOKER123. 2543 ดำเนินการก่อสร้างศาลา “โสวภาค” วัดศาลาลอย เป็นศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 x 9 เมตร เสาไม้ โครงหลังคาเป็นไม้ ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 390,500 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2544 ดำเนินการก่อสร้างโรงครัว ขนาดกว้าง 4 x 12 เมตร ชั้นเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้อง หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลา “นิตยา” ซึ่งเป็นศาลาธรรมสังเวช ลักษณะศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 X 12 เสาหินขัด หลังคามุงกระเบื้อง ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 450,099 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมค่าสาธารณูปการทั้งสิ้น 14,840,599 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

งานสาธารณสงเคราะห์

 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการสร้างโรงอบยาสมุนไพร และบริการนวดแผนโบราณ จำนวน 1 หลัง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยการดูแลของสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ราคาค่าก่อสร้าง 259,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง หลังคามุงกระเบื้อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งสิ้น 609,200 บาท (หกแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • เป็นประธานโครงการบ้านธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุรินทร์

รางวัลเกียรติคุณ

 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการจัดการพระปริยัติธรรมดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง
 • พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มีมติให้ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เข้าถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2555 ได้รับธรรมบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีสังคม ดาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้นำมามอบให้ด้วยตนเอง ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

สมณศักดิ์พัดยศ

 • พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค มีสมณศักดิ์พัดยศทางวิชาการเปรียญธรรม ที่ พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระศรีธีรพงศ์, (สป.)
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัตบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ขอบคุณข้อมูล : วิกิพีเดีย

รวมทางด่วนขึ้นฟรี “สงกรานต์ 2567” เริ่ม 11-21 เม.ย.นี้

ผลบอลยูโรป้า ลีก ลิเวอร์พูล แพ้ คาบ้าน เลเวอร์ คว้าชัย รอบ 8 ทีมนัดแรก

ช็อก! นักร้องสาว “พัคโบรัม” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 30 ปี เช็กโปรแกรมบอล ผลบอลสดแบบเรียลไทม์ ‼️ ✅ได้แล้วที่เว็บไซต์ พีพีทีวี ตามลิงก์นี้เลย >> http://pptv36.tv/1hWR << ไทยลีก พรีเมียร์ลีก และลีกใหญ่ยุโรปครบๆ