นายอุดม ศรีมสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้รับความเห็นชอบให้กรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกร ปี 66 ในการช่วยภาระค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่และสุกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกร รายย่อย-เล็ก-กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว และสุกรไม่เกิน 5,000 ตัว ในอัตราชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ จะช่วยเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และไก่ไข่ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดเอลนีโญ โรคระบาดในสัตว์ ให้เกษตรกรมีทุนหมุนเวียน มีสายป่านต่อเนื่องในการเลี้ยงสัตว์ ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้สั่งให้กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด และดูแลทุกภาคส่วนให้สมดุล

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน คาดว่าจะมาตรการดังกล่าว จะช่วยป้อนผลผลิตเข้าสู่ตลาด สร้างสมดุลด้านปริมาณและราคาให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่และเนื้อสุกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกรมฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะเร่งดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ต่อไปคำพูดจาก ทดลองเล่น